Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acceptably /ək'septəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] chấp nhận được
    [một cách] được hoan nghênh