Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acceptability /ək,septə'biləti/  

  • Danh từ
    tính có thể chấp nhận được
    tính được hoan nghênh