Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absurdly /əb'sɜ:dli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô lý
    [một cách] lố bịch