Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abstractedness /æb'stræktidnis/  

  • Danh từ
    sự lơ đãng