Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abstractedly /æb'stræktidli/  

  • Phó từ
    [một cách] lơ đễnh