Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abstract noun /,æbstrækt nəʊn/  

  • danh từ trừu tượng
    (ví dụ như: goodness lòng tốt; freedom sự tự do…)