Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    báo trích yếu, báo sao lục [NB]