Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    đại số học trừu tượng/ đồng điều