Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abstemiously /əb'sti:miəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] điều độ