Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absorbefacient /əbsɔ:bi'feiʃənt/  

 • Tính từ
  (y học)
  làm tiêu đi, làm tan đi
  Danh từ
  (y học)
  thuốc làm tiêu, thuốc làm tan