Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absorbable /əb'sɔ:bəbl/  

  • Tính từ
    có thể nuốt được; có thể bị hút
    có thể hút thu được; có thể bị hút thu