Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absorbability /əbsɔ:bə'biliti/  

  • Danh từ
    khả năng hút thu