Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absolve /əb'zɒlv/  

 • Động từ
  (luật) tuyên án vô tội; xá trách nhiệm cho
  tòa tuyên án bị cáo hoàn toàn được xá trách nhiệm về cái chết của chị ấy
  (tôn giáo) xá tội
  absolve repentant sinners
  xá tội cho những người phạm tội biết ăn năn hối lỗi

  * Các từ tương tự:
  absolver