Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    phương pháp định địa chỉ tuyệt đối