Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vắng mặt, trạng thái lơ đãng, không chú