Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absent-mindedly /'æbsənt'maindidli/  

  • Phó từ
    [một cách] đãng trí