Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absent subscriber service   

  • (kỹ thuật)
    dịch vụ thuê bao vắng mặt