Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    dịch vụ (truyền đạt lúc) vắng mặt