Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    vắng mặt hay hiện diện, không hay có