Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (y học)
    áp xe

    * Các từ tương tự:
    abscessed