Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abrogation /,æbrou'gei∫n/  

  • Danh từ
    sự hủy bỏ, sự thủ tiêu