Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (+ of)
  sóng hàng
  walk abreast
  đi sóng hàng nhau
  the boat came abreast of us and signalled us to stop
  con tàu đến ngang hàng với chúng tôi và ra hiệu cho chúng tôi dừng lại
  be (keep) abreast of something
  theo kịp
  anh nên đọc báo để theo kịp thời sự