Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

above-ground /ə'bʌv/  /graund/

 • Tính từ
  ở trên mặt đất
  còn sống trên đời
  phó từ
  ở trên mặt đất
  lúc còn sống ở trên đời