Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đã dẫn, đã nhắc đến