Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

about-sledge /ə'baut/  /sledʤ/

  • Danh từ
    (kỹ thuật)
    búa tạ