Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

about-face /ə'bautfeis/  

 • Danh từ
  (quân sự)
  sự quay đằng sau
  sự trở mặt, sự thay đổi hẳn thái độ, sự thay đổi hẳn ý kiến
  Nội động từ
  (quân sự)
  quay đằng sau