Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abominableness /ə'bɒminəblnis/  

  • Danh từ
    sự ghê tởm, sự kinh tởm
    (thông tục) sự tồi tệ