Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abnegation /,æbni'gei∫n/  

  • Danh từ
    sự từ bỏ (một học thuyết)
    sự hy sinh, sự quên mình
    cách viết khác self-abnegation