Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thị tỳ, nữ tỳ