Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abdomen /'æbdəmen/  

  • Danh từ
    bụng
    phần bụng (côn trùng …)