Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người giảm bớt
    (y học) thuốc làm dịu