Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thường vị ngữ)(Mỹ, khẩu ngữ)
    như OK (nhấn mạnh)
    xem OK