Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các hàng hoá có mức thuế bằng 0