Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Zero growth proposal   

  • (Kinh tế) Đề xuất tăng trưởng bằng không