Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Biến số Z.