Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Yield on external debt   

  • (Kinh tế) Lãi trên nợ nước ngoài