Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hiệu quả Y
    Hiệu quả trong đó các cơ hội thu lợi nhuân trên thị trường được khai thác