Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (sinh vật học)
    nhiễm sắc thể Y