Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều Y's /wais/)
  Y
  "Yakbegins with [a] Y
  "Yak" bắt đầu bằng con chữ Y
  Viết tắt của yen, (Mỹ, khẩu ngữ) YMCA, YWCA
  Người thứ hai (không rõ tên hay không nêu tên)
  Mr X met Miss Y
  Ông X đã gặp cô Y

  * Các từ tương tự:
  y, Y chromosome, y-axis, Y-efficiency, y-fronts, y-shaped, yacht, yacht-club, yacht-race