Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Workers' co-operative   

  • (Kinh tế) Hợp tác xã của công nhân
    Là một doanh nghiệp trong đó người lao động nắm giữ cổ phần