Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chia sẻ công việc
    Là vệc duy trì tỷ lệ có việc làm bằng cách cắt giảm giờ lao động của mỗi công nhân