Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thuế chuyển lợi nhuận về nước
    Thông thường là thứ thuế đánh vào cổ tức và tiền lãi do một công ty trả ra nước ngoài