Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Lỗ bất thường
    Một khoản suy giảm không lường trước được của thu nhập