Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thu nhập bất thường.
    Một khoản thu nhập thêm không lường trước được