Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Bình quân gia quyền.
    Bình quân trong đó mỗi hạng được nhân với một hệ số trước khi tính toán và tổn các hệ số này là một đơn vị