Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Weberian location theory   

  • (Kinh tế) Lý thuyết Weber về vị trí