Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Mức trượt tiền công
    Việc tăng mức lương hiệu lực từng đơn vị đầu vào lao đọng theo thoả thuận nằm ngoài sự kiểm soát của các thủ tục về định mức lương