Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Phân biệt đối xử tiền công
    Cụm thuật ngữ dùng để mô tả tình trạng trong đó các công nhân có năng suất lao đông như nhau được trả các mức lương khác nhau