Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hợp đồng tiền công
    Thoả thuận chính thức hoặc không chính thức giữa một bên là người sử dụng lao động với một bên là người đại diện lao động về số giờ làm việc, khối lượng công việc và tiền lương