Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Vòng tiền công
    Một tập hợp các mức lương ở một số thị trường lao động nội bộ